Idioma: Castellano | Català

Centre: Sants-Les Corts | Terrassa

by Carmen Caparrós & Swing Maniacs

Nota legal

Dance Maniacs Les Corts S.L. informa als usuaris d'aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se'ls hi puguin requerir o que es puguin obtindré amb la ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Dance Maniacs Les Corts S.L. informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l’ esmentat fitxer. 
La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veritables. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l' esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l'usuari presta el seu consentiment per a l'enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Dance Maniacs Les Corts S.L. a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per Dance Maniacs Les Corts S.L. o per qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment l'enviament d'aquestes comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Dance Maniacs Les Corts S.L., podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte. 
Si ho desitja pot dirigir-se a Dance Maniacs Les Corts S.L., domiciliada al Carrer Galileu, 261 - 08028 Barcelona, ​​enviar un correu electrònic a info@swingmaniacs.com, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Dance Maniacs Les Corts S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Dance Maniacs Les Corts S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Dance Maniacs Les Corts S.L., CIF: B-66792938 | Carrer Galileu, 261 - 08028 Barcelona | T. 931 597 659 | santslescorts@dance-maniacs.com | Nota Legal